top of page

Prosjekt Lokal Base


Ønsker med dette å gi min støtte og positive holdning til overnevnte prosjekt, ledet av Heidi Sanden og Bengt Borsheim.


Prosjektlederne har gjort et solid stykke arbeid i kartleggingsfasen og viser til et sterkt behov for lokale baser langs norske veier, i distrikter med veldig mange små næringsaktører.


Reiselivet er som kjent en fragmentert næring i distriktene med mange små lokale næringsdrivende som trenger nettverk, støtte og struktur for å kunne kommersialisere sine tilbud, som igjen vil gi grunnlag for vekst. Sammen er vi streke, hver for oss må vi jobbe dobbelt så hardt for å lykkes.
 

Lokal Base vil være et koordinert tilbud hvor lokale aktører kan fronte/selge sine aktiviteter/produkter. Et slikt nettverk vil gi store synergier mellom aktørene og skape grunnlag for helhetlig tankesett og felles mål for området.

 

For turisten vil det dekke et behov som det i dag ikke er mange av langs norske veier. Her vil man kunne orientere seg om hva som finnes av aktiviteter lokalt og få seg et måltid basert på norske gode lokale råvarer. Lokal historie, stolthet, eierskap og samarbeid er nøkkelord i dette prosjektet.

 

Jeg har stor tro på at Lokal Base vil være et bærekraftig og etterlengtet produkt langs norske veier, med høy kvalitet og lokal forankring, til glede for våre turister i fremtiden.

 

Med vennlig hilsen Elisabeth Saupstad,
Reiselivsdirektør, Region Stavanger

V/ Jan Erik Hafnor

Elisabeth Saupstad
 Reiselivsdirektør
Region Stavanger

  • LinkedIn - Grey Circle

LOKAL BASE

 

 

Etter det vi har hørt, sett og lest om Lokal Base mener vi dette er et spennende og fremtidsrettet konsept.

 

Med den jobben Heidi Sanden og Bengt Borsheim har utført innen kartlegging av turistnæringen, ser vi at dette er noe Norge har behov for.

 

Vi i Norgeshus er klar for å være Lokal Base sin samarbeidspartner innen utvikling av arealer, arkitektur og utbygging av prosjektene.

 

Lokal Base sine standardiserte bo-moduler utviklet for reiselivsbransjen er svært fleksible. De er også tilpasset andre brukergrupper. Modulene er av massiv tre som produseres i Norge og kan monteres av våre lokale solide håndverkere i hele Norge.

 

Norgeshus har mer enn 100 forhandlere fordelt over hele landet. Vi vil dermed kunne betjene distriktene, og bruke våre lokale håndsverkbedrifter. Dette vil også være gunstig for lokalsamfunnene generelt.

 

Som medlem i Sintef sitt «Klima 2050»-prosjekt, har Norgeshus et bærekraftig, fremtidsrettet og helhetlig fokus, som forutsetter bruk av miljøriktige materialer og -byggeteknikk.

 

Sammen med Lokal Base er vi klare for oppdrag!

 

Med Hilsen

NORGESHUS

 

V/Jan Erik Hafnor

Jan Erik
Hafnor

Daglig leder
Norgeshus
Tveit & Hafnor AS

  • LinkedIn - Grey Circle
Anker 1
Anker 2

LokalBase


Suldal Vekst har fått presentert ovannevnte prosjekt av leiarane, Bengt Borsheim og Heidi Sanden, og vil med dette gi si støtte til konseptet.


LokalBase vil møte eit behov som reisande har når dei ferdast langs vegane våre, enten det er for å kunne orientere seg om kva som finst av aktivitetar og tilbod lokalt, eller om dei berre har behov for ein stopp. For dei som driv næring og er avhengig av å skape sine forretningsområde saman med andre, vil LokalBase kunne by på nettverk, støtte og ein god struktur for å kunne levere gode tenester og tilbod. Dette vil komme både reisande og dei fastbuande til gode.
 

Me har tru på at LokalBase vil vere eit attraktivt produkt langs dei norske vegane, med kvalitet og god lokal forankring. Spesielt vil eit slikt konsept passe godt til dei opplevinga som allereie er på plass langs dei Nasjonale Turistvegane.
 

Med beste helsing

Laila Steine Dagleg leiar

Suldal Vekst AS

Laila Steine
Daglig leder at Suldal Vekst
Styreleder for

Næringshagene i Norge

  • LinkedIn - Grey Circle

Ryfylke Næringshage er en blågrønn næringshage med satsinger innen landbruk, havbruk, reiseliv og kultur.

Vi driver rådgivning for grundere og bedrifter i Finnøy og Rennesøy.

Flere av våre bedrifter er reiselivsbedrifter, og næringshagen jobber blant annet med å knytte nettverk mellom disse. Et samarbeid tilsatsingen Lokal Base vil være med å styrke denne satsingen ytterligere.

Lokal Base vil kunne løse utfordringer en del av våre reiselivsaktørerhar med å vise fram det unike de har og tilby og ikke minst, samkoordinere tilbudene i våre kommuner/ region.

Ryfylke Næringshage ser fram til et videre samarbeid.

Heidi Skifjell, 
Daglig leder

Heidi Skifjell
Daglig leder 

Ryfylke Næringshage

  • LinkedIn - Grey Circle
Anker 3
bottom of page